Опис
Повеќе
Состојба
Датација
Автор(и)
Категорија на културно добро
Поткатегорија на културно добро
Карактеристики
Повеќе
Простор
Нема регистрирано слики за ова културно добро
Аудио/Видео запис
Библиографија
Автор
Назив
Град
Година на издавање
Издавачка куќа
Нема податоци